Thủ tục thành lập Công ty kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản là một giải pháp hữu hiệu để thu hút vốn, mở rộng quy mô kinh doanh và tận dụng tiềm năng phát triển thị trường bất động sản.

Hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm các hoạt động: mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc đất không để ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở hoặc đất không để ở; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Trước đây, hoạt động Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810) là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về vốn đầu tư theo quy định của Luật đầu tư, cụ thể số vốn đăng ký tối thiểu là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến Luật đầu tư 2020, quy định này đã được bãi bỏ, nhà đầu tư có thể đăng ký kinh doanh bất động sản mà không cần đăng ký mức vốn pháp định 20 tỷ đồng.

Như vậy, theo quy định hiện nay, khi nhà đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ như trước đây, mà hoàn toàn có thể đăng ký số vốn điều lệ theo nhu cầu.

Căn cứ Luật đầu tư 2020, Luật doanh nghiệp 2020, Luật kinh doanh bất động sản 2014 và các Nghị định thông tư hướng dẫn để thực hiện đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có hai cách sau:

 1. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kinh doanh bất động sản có vốn nước ngoài:

Bước 1: Thành lập mới dự án đầu tư (cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

 • Bản sao công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài;

 • Đề xuất dự án đầu tư;

 • Xác nhận ngân hàng có số dư bằng hoặc lớn hơn so với số vốn đăng ký đầu tư;

 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất: Hợp đồng thuê bất động sản, Giấy chứng nhận quyền sử; quyết định xây dựng hoặc các tài liệu khác chứng minh về địa điểm thực hiện dự án;

 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cơ quan có thẩm tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp phép:

Đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng có thẩm quyền cấp đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thời hạn xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thành lập mới doanh nghiệp (cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

 • Điều lệ công ty;

 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên);

 • Bản sao công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư;

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp ở Bước 1;

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp phép: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thời hạn xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ cần điều chỉnh, bổ sung thì thời hạn này tiếp tục là 03 ngày làm việc, cho đến khi hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận.

      2. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty kinh doanh bất động sản Việt Nam

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký góp vốn hoặc mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thành phần hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và thay đổi cổ đông, thành viên, chủ sở hữu

Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện , Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

LƯU Ý:  Nhà đầu tư không thuộc trường hợp được phép góp vốn thì phải thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo thủ tục đăng ký góp vốn , mua cổ phần, phần vốn góp.