Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần

1. Khái niệm

Căn cứ theo Khoản 1, 2, Điều 12, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

2. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần

Hồ sơ bao gồm: 

  1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
  3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.
  4. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  5. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
  6. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  7. Thông báo thay đổi người quản lý của doanh nghiệp (Thông thường Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đồng thời là Người quản lý khác của doanh nghiệp)
  8. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về trường hợp thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Việt Nam. 

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.