Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

1. Khái niệm

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án là tổng hợp các hình phạt được tuyên trong các bản án khác nhau thành một loại với mức cao hơn hoặc cao nhất của một hình phạt đã tuyên.

2. Tổng hợp nhiều bản án theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại điều 56 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định:

1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Vậy theo quy định trên thì có thể chia thành hai loại tổng hợp nhiều bản đó là:

  • Trường hợp người phạm tội đang chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội phạm trước đó mình đã vi phạm mà không thể gộp vào để xét xử trong cùng một vụ án án thì phải thực hiện tổng hợp hình phạt của nhiều bản án.
  • Trường hợp thứ hai khi người phạm tội đang chấp hành một bản án mà lại thực hiện một hành vi phạm tội mới thì cũng thuộc trường hợp tổng hợp hình phạt của nhiều bản án. 

Trong trường hợp người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án ra quyết định tổng hợp các bản án. Tùy từng trường hợp cụ thể mà Chánh án Tòa án ra quyết định tổng hợp các bản án. Tùy từng trường hợp cụ thể thì chánh án Tòa án ra quyết định tổng hợp theo khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 51 BLHS. Theo quy định tại Thông tư liên ngành số 02/TTHN ngày 20/12/1991 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dân thị hành một số quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS thì:

Các bản án đã có hiệu lực pháp luật là của các Tòa án khác nhau nhưng cùng cấp (cùng cấp huyện trong cùng một tỉnh hoặc khác tỉnh, cùng cấp khu vực, cùng cấp quân khu), thì Chánh án Tòa án ra bản án sau cùng (về mặt thời gian) ra quyết định tổng hợp hình phạt, nếu các bản án đã có hiệu lực pháp luật đều là của các Tòa án cấp tỉnh hoặc đề là của các Tòa án quân sự cấp quân khu, thì Chánh toàn án cấp tỉnh hoặc chánh tòa quận sự cấp quân khu ra bản án sau cùng ra quyết định tổng hợp hình phạt.

Trường hợp các tòa án không cùng cấp thì Chánh án tòa án cấp cao hơn ra quyết định tổng hợp hình phạt.

Trường hợp cuối cùng là những bản án cùng một Tòa án thì Chánh án Tòa án đó ra quyết định tổng hợp hình phạt.

3. Nguyên tắc tổng hợp hình phạt theo quy định của bộ luật hình sự

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự thì quyết định xử phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật hình sự.

Điều 55, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

Khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:

1. Đối với hình phạt chính:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác.

2. Đối với hình phạt bổ sung:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật này quy định đối với loại hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên“.

Vậy theo quy định thì đối với hình phạt tù có thời hạn thì tổng hợp hình phạt không được quá 30 năm. Đối với hình phạt cải tạo không giam giữ thì không được vượt quá 03 năm. Đối với việc tổng hợp hình phạt tù có thời hạn và cải tạo không giam giữ thì hình phải cải tạo không giam giữ được quy đổi theo tỉ lệ 03 ngày cải tạo thì chuyển thành 01 ngày tù.  Đối với những hình phạt chung thân, tử hình thì vẫn giữ nguyên là chung thân, tử hình không tổng hợp thêm hình phạt.

Trên đây là tư vấn của Khoa TínTổng hợp hình phạt của nhiều bản án“.

Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.