Trình tự xác lập quyền thừa kế và chuyển nhượng tài sản góp vốn trong công ty TNHH

Trường hợp người chết không để lại di chúc thì di sản của người chết được thực hiện phân chia theo quy định pháp luật. Di sản là tài sản vốn góp trong công ty TNHH mà người nhận thừa kế muốn chuyển nhượng lại cho người khác thì người thừa kế đó cần tiến hành thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định di sản, phần thừa kế của từng người thừa kế theo pháp luật Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục xác nhận quyền sở hữu của mình với phần di sản được người chết để lại.

Bước 2: Công ty mà người để lại thừa kế góp vốn thực hiện các thủ tục điều chỉnh thông tin thành viên, sửa đổi điều lệ, cấp lại giấy chứng nhận góp vốn, sổ đăng ký thành viên và chứng minh quyền sở hữu tài sản của người nhận thừa kế theo pháp luật

Bước 3: Sau khi được xác nhận là thành viên của Công ty, người nhận thừa kế được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình với tài sản góp vốn, trong đó là quyền bán và chuyển nhượng phần vốn góp

Đối với từng bước thực hiện, chúng tôi sẽ đưa ra các chỉ dẫn pháp lý theo căn cứ pháp luật để thân nhân, người thừa kế theo pháp luật có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục.

I. Họp mặt những người thừa kế, xác định người thừa kế và phân chia di sản

Sau khi người có tài sản chết, những người có quyền lợi liên quan cần phải làm thủ tục khai tử tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người chết và tiến hành mở thừa kế.

Cử người phân chia di sản, xác định quyền lợi và nghĩa vụ của từng người thừa kế, cách phân chia di sản và định giá tài sản. (Người phân chia tài sản có thể do người thừa kế thỏa thuận cử ra và được hưởng thù lao).

Mọi thỏa thuận của người thừa kế phải được lập thành văn bản và xác nhận tài sản tại ủy ban nhân dân hoặc văn phòng công chứng. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản;

Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

II. Thực hiện thủ tục nhận di sản tại công ty

Người hưởng thừa kế cần cung cấp các giấy tờ xác nhận phần tài sản thừa kế của mình đến Công ty có phần tài sản nhận thừa kế, đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục điều chỉnh thông tin về phần tài sản vốn góp từ người chết để lại cho người thừa kế.

Công ty thực hiện thủ tục xác nhận phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và tiến hành các thủ tục thay đổi thông tin cho người nhận thừa kế

Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế.

– Thời điểm thừa kế.

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp quy định của người thừa kế.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp sau 5- 7 ngày làm việc.

Sau đó, Công ty thực hiện cấp giấy chứng nhận góp vốn và sổ đăng ký thành viên cho người nhận thừa kế. Xác lập vai trò thành viên công ty đối với người nhận thừa kế

III. Chuyển nhượng phần vốn góp

Theo quy định tại khoản 5 điều 50 Luật Doanh nghiệp thành viên có quyền: “Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”

* Nội dung công việc cần thực hiện

Chuyển nhượng phần vốn góp

Trừ trường hợp Công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định trên, thành viên có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp thì trình tự chuyển nhượng phần vốn góp được thực hiện như sau:

  • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
  • Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.
  • Thực hiện  Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;
  • Thông báo với công ty để Công ty thực hiện thủ tục thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh về việc thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp.

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp lý của Luật Khoa Tín. Trường hợp cần bổ sung thêm thông tin, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng.