Xây dựng nhà ở nông thôn có phải xin Giấy phép xây dựng?

Giấy phép xây dựng là gì?

Căn cứ quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, giấy phép xây dựng được định nghĩa là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Các loại giấy phép xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi bởi Luật Xây dựng sửa đổi 2020), gồm:

– Giấy phép xây dựng mới;

– Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

– Giấy phép di dời công trình;

– Giấy phép xây dựng có thời hạn.

Xây dựng nhà ở nông thôn có phải xin Giấy phép xây dựng?

Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập theo khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014.

Theo khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định về cấp giấy phép xây dựng, công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trừ nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa) thì được miễn giấy phép xây dựng.

Như vậy, đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn đáp ứng các điều kiện nêu trên thì không cần phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.